Dobro došli na službene stranice Udruge veterana Domovinskog rata 158. brigade i
 6. domobranske pukovnije 


 

Na temelju članka 11. stavka 2. i 3. Zakonom o udrugama (N.N. br. 88/2001. i 11/2002.)   Na Izbornoj skupštini Udruge veterana Domovinskog  rata 158.br i 6.dp Hrvatske vojske održanoj u Splitu, 12. studenoga 2013. godine donijela je,

 

S T A T U T

 

 UDRUGE  VETERANA DOMOVINSKOG RATA

158.brigade i 6. domobranske pukovnije  Hrvatske vojske

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim statutom uređuju se pitanja o:

- zastupa­nju,

- znaku udruge i ­nje­govom izgledu,

- ci­ljevima,

- djelatnostima kojima se ostvaruju ci­ljevi,

- članstvu te pravima i obvezama članova,

- tijelima udruge, ­njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlas­tima, načinu odlučiva­nja i

   trajanju mandata,

- prestanku postoja­nja udruge,

- području na kojem udruga djeluje,

- imovini, načinu stjeca­nja imovine i korište­nju ostvarene dobiti,

- ste­govnoj odgovornosti članova,

- postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge,

- drugim pita­njima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

Naziv Udruge glasi:

UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA 158.br  i 6.dp HRVATSKE VOJSKE

 

Skraćeni naziv Udruge glasi:

UVDR 158.br i  6.dp  HV

 

Članak 3.

Sjedište UVDR 158. br. i 6. dp. HV ( u daljnjem teksu Udruge ) je u Šimićevoj ulici br.30  u Splitu. Ovlaštenje za donošenje odluke o promjeni sjedišta Udruge u dokumentima, daje se Upravnom odboru, isključivo u slučaju preseljenja na drugu adresu u Splitu.

 

Članak 4.

Udruga veterana Domovinskog rata 158.br  i 6.dp Hrvatske vojske je nevladina i neprofitna, izvanstranačka, samostalna i dragovoljna udruga veterana Domovinskog rata iz sastava 158. br i 6. dp  koji žive u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Članak 5.

Udrugu predstavlja  i zastupa predsjednik, dva dopredsjednika i poslovni tajnik Udruge.

 

Članak 6.

Udruga je pravna osoba.

 

Članak 7.

Udruga ima svoj znak, zastavu, pečat i Dan Udruge.

Znak Udruge je elipsastog oblika. Na crnoj podlozi znaka u središtu se nalazi povjesni grb grada Splita, naslonjeni na lentu s tekstom. U gornjem dijelu znaka je tekst «UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA 158.br i 6. dp, u sredini sa lijeve i desne strane nalaze se pleteri između kojih je oznaka HV a u donjem dijelu znaka piše SPLIT.

            Zastava Udruge je crne  boje sa znakom Udruge u sredini.

            Udruga koristi dva pečata. Pečati Udruge su okrugloga oblika, jedan promjera 40 mm, a drugi promjera 28 mm u kojima se nalazi znak Udruge. 

Pečate čuvaju i ovlašteni  su koristiti predsjednik, dopredsjednici i poslovni     

tajnik Udruge.

Danom Udruge određuje se nadnevak 01.prosinca.

 

Članak 8.

Djelovanje udruge je javno.

Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela udruge kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja su Statutom određena kao službena ili poslovna tajna.

Službenom tajnom smatraju se :

-svi podatci o osobnim podatcima članova udruge,

-ostali dokumenti koje udruga proglasi službenom tajnom.

Poslovna tajna su:

-planovi i programi rada, te financijsko poslovanje Udruge,

-ostali dokumenti koja tijela Udruge proglase poslovnom tajnom.

Dokumenti i podatci koji su utvrđeni kao službena ili poslovna tajna mogu se priopćavati  javnosti kada to odobri Upravni odbor ili tijela Udruge koja su ih proglasila službenom ili poslovnom tajnom.

Udruga je obvezna izvješćivati javnost i tijela odnosno članove o svojoj djelatnosti putem priopćenja u medijima, godišnjim biltenima, plakatima, i glasilima, na sjednicama tijela Udruge, te dostavljanjem dokumenata i akata Udruge.

Udruga može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku izdavanju glasila donosi Skupština.

 

                                            II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 9.

Cilj i svrha osnivanja udruge je:

-očuvanje imena i djela 158.brigade  i 6. domobranske pukovnije Hrvatske vojske, te obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i  borbenih djelovanja postrojbi u Domovinskom ratu,

-zaštita časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu, Hrvatskih ratnih vojnih      

 invalida  i hrvatskih vojnika.

 

Članak 10.

U svrhu ostvarivanja cilja iz članka 9. Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

- organiziranje stručnih timova radi praćenja i pronalaženja rješenja za zdravstvene,      

   socijalne i druge teškoće sudionika Domovinskog  rata, a zbog  preventivnog     

   djelovanja u prevladavanju teškoća ratnih veterana,

- organizacijsko osposobljavanje za ostvarivanje ciljeva Udruge ustanovljivanjem     

   odgovarajućih ustrojstvenih oblika, povjerenstava i centara u sklopu Udruge,

- organizirano pružanje pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških,     

   pravnih i obiteljskih teškoća veterana Udruge, članova njihovih obitelji,

- djelovanje u dodjeli činova i odličja članovima Udruge za zasluge u Domovinskom ratu,

- organiziranje kulturnih, športskih i drugih djelatnosti radi pomoći socijalnoj reintegraciji     

   hrvatskih ratnih veterana i podizanja  kvalitete života članstva,

- organiziranje i sponzoriranje stručno-forumske djelatnosti (stručni i znanstveni skupovi,     

   okrugli stolovi, tribine...) radi iznošenja istine o Domovinskom ratu,

- tiskanje knjiga za članove udruge vezanih za djelovanje ratnih postrojbi 158 br. i 6 dp.,

- okupljanje veterana sudionika Domovinskog rata 158. br i 6. dp HV na području     

   Republike Hrvatske i u inozemstvu,

- zaštita zajamčenih prava i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge te svih sudionika   

   i stradalnika Domovinskog rata,

- organiziranje humanitarne pripomoći za članove Udruge i članove njihovih obitelji;

- suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi   

   zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite članova Udruge,

- izvješćivanje hrvatske i svjetske javnosti o ciljevima i teškoćama hrvatskih dragovoljaca   

   i veterana Domovinskog rata,

- okupljanje i koordiniranje samostalnoga ili zajedničkog djelovanja s ostalim udrugama      

  dragovoljaca i veterana,

- suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama veterana, te ustanovama i    

   zakladama drugih država, koje se na bilo koji način skrbe za ratne veterane.

- provođenje humanitarne djelatnosti za članove Udruge i njihove obitelji.

Temeljna programska orijentacija Udruge je da u sveobuhvatnu i neprekidnu djelovanju i aktivnosti dužnosnika i tijela Udruge ostvaruju kontinuiranu brigu za očuvanje imena i djela 158.br i 6. dp HV, te obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu i cjelovitu skrb za sudionike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, kao jednog od temeljnih razloga postojanja.

 

 

 

III. SURADNJA, POVEZIVANJE I DRUGI OBLICI DJELOVANJA

 

Članak 11.

Udruga jedino surađuje sa državnim i društvenim subjektima, tijelima, dužnosnicima ili pojedincima i drugim čimbenicima poradi učinkovitog ostvarivanja svojih ciljeva i načina djelovanja.

Udruga ima obvezu potraživati informacije, surađivati, poticati, te na drugi odgovarajući način ostvarivati ili zaštićivati pravo i interese sudionika i stradalnika Domovinskog rata.

 

Članak 12.

Radi ostvarivanja ciljeva, što kvalitetnijeg djelovanja i što bolje organiziranosti sudionika i stradalnika Domovinskog rata Udruga može stupati u različite oblike suradnje, koordiniranja djelatnosti i povezivanja sa sličnim ili srodnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu.

Udruga se može udruživati u saveze ili zajednice udruga iz Domovinskog rata.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 13.

Udruga ima temeljne i počasne članove.

 

Članak 14.

Članom Udruge može postati svaki državljanin Republike Hrvatske, te strani državljanin druge države, koji je dragovoljno ili na drugi način stupio, te organizirano sudjelovao u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u Domovinskom ratu, kao pripadnik 158. br i 6.dp HV sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i koji prihvaća odredbe ovog Statuta.

 

Članak 15.

Članom Udruge postaje osoba koja ispunjava propisane uvjete za učlanjenje s danom potpisivanja pristupnice i upisom u popis članova Udruge.

            -ispunjavanje uvjeta za učlanjenje provjerava Upravni odbor.

            -udruga vodi popis svih svojih članova.

            -u popisu članova Udruge zabilježit će se dragovoljno stupanje u obranu RH.

 

Članak 16.

Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba, hrvatski ili strani državljanin koji su svojim djelovanjem vidljivo podupirali 158. br i 6. dp  HV i Domovinski rat, te pridonijeli ugledu Republike Hrvatske, Hrvatske vojske i hrvatskih ratnih veterana.

Odluku o dodjeli počasnog članstva donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Pravna osoba sa statusom počasnog člana imenuje predstavnika koji je zastupa u Udruzi.

 

 

Članak 17.

Fizičkim i pravnim osobama, koje sudjeluju u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge ili na drugi odgovarajući način podupire djelovanje, dodjeljuju se zahvalnice, povelje ili plakete Udruge, sukladno Pravilniku o dodjeli priznanja Udruge.

 

 

Članak 18.

Članovi Udruge imaju pravo:

            - birati i biti birani u tijela upravljanja Udruge,

            - sudjelovati u djelatnosti  tijela Udruge,

            - davati prijedloge u svezi s djelatnošću  tijela  Udruge,

            - biti informiran o radu Udruge,

            - tražiti pomoć Udruge u zaštiti prava proisteklih iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja   

               iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te drugih zakona i popratnih      

               zakonskih akata koji se odnose na prava branitelja.

 

Članovi Udruge imaju obvezu:

- redovito plaćanje članarine,

- poštivati Statut, program i druge akte Udruge;

- poštivati odluke tijela Udruge;

- čuvati ugled Udruge,

Neizvršavanje ili povreda članskih obveza povlači stegovnu odgovornost.

 

Članak 19.

Članovi udruge članarinu plaćaju rizničaru Udruge.

Odluku o visini članarine donosi Upravni odbor Udruge za kalendarsku godinu i plaća se do 30.lipnja.

 

 

V. PRESTANAK ČLANSTVA

 

Članak 20.

Članstvo u Udruzi prestaje:

             - isključenjem iz članstva odlukom tijela Udruge zbog nepoštivanja Statuta,

             - neplaćanjem članarine u tijeku kalendarske godine,

             - na temelju pisane izjave,

             - smrću.

            

Članak 21.

Odluku o isključenju donosi Sud časti Udruge iz razloga navedenih u čl. 18 st. 2.

Na odluku Suda časti može se podnijeti žalba Upravnom odboru Udruge u roku od 8 dana od dana prijema odluke.

Upravni odbor Udruge kao drugostupanjski organ može svojom odlukom potvrditi odluku Suda časti, preinačiti je ili ukinuti odluku i vratiti postupak na ponovno odlučivanje Sudu časti.

Odluka Upravnog odbora je konačna.

 

 


VI. TIJELA I DUŽNOSNICI UDRUGE

 

Članak 22.

Udruga je jedinstven i nedjeljivo organiziran oblik djelovanja i rada hrvatskih branitelja, koji svoja prava i obveze ostvaruju osobno ili posredno putem tijela i dužnosnika Udruge.

 

Članak 23.

Udruga ima tijela i dužnosnike.

            Tijela Udruge su:

            - Skupština,

            - Upravni odbor,

            - Nadzorni odbor,

            - Sud časti.

 

Dužnosnici Udruge su:

            - Predsjednik,

            - Dopredsjednici ,

            - Poslovni tajnik.

 

Članak 24.

Upravni odbor Udruge, na prijedlog predsjednika Udruge, po potrebi može osnivati povremena tijela (povjerenstva), ustanovljavati dužnosnička mjesta (povjerenike, savjetnike i stručne suradnike) poradi obavljanja točno određenih aktivnosti ili zadaća.

 

Skupština

 

Članak 25.

Skupština je najviše i temeljno tijelo Udruge i čine je svi redovni članovi.

 

Članak 26.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine.

Odluke se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.

Odluku o izmjenama i dopunama Statuta odnosno donošenje novog statuta donosi dvotrećinska većina nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 27.

Glasovanje na Skupštini je javno, osim ako Skupština drukčije ne odluči.

Članovi tijela i dužnosnici udruge biraju se javnim glasovanjem.

 

Članak 28.

Nadležnosti Skupštine Udruge su:

            - utvrđivanje temeljnih načela i programa Udruge,

            - donošenje, mijenjanje i dopunjavanje Statuta Udruge,          

- donošenje svih odluka u vezi sa radom Udruge za koje nije nadležan Upravni odbor ili      

   predsjednik Udruge,

            - donošenje deklaracija, i programskih povelja Udruge,

            - rasprava i prihvaćanje izvješća o djelatnosti tijela Udruge,

            - prihvaćanje izvješća o financijskom planu i završnom računu Udruge,

            - odlučivanje o prigovorima protiv odluka Upravnog odbora,

            - odlučivanje o promjeni imena ili znaka Udruge,

            - odlučivanje o povezivanju i razdruživanju Udruge u zajednicu udruga,

            - odlučivanje o pristupu u međunarodne udruge,

            - odlučivanje o prestanku djelovanja Udruge.

- skupština može prenijeti ovlasti iz svoje nadležnosti na Upravni odbor Udruge, osim     

  promjene postojećeg i donošenja novog Statuta, te izbora tijela i dužnosnika Udruge.

 

Skupština izabire i razrješava:

- predsjednika Udruge,

- dopredsjednike Udruge,

- poslovnog tajnika Udruge

- ostale članove Upravnog odbor,

- članove Nadzornog odbora,

- članove Suda časti,.

 

Čanak 29.

Skupština Udruge može razriješiti pojedino tijelo, člana tijela Udruge ili dužnosnika Udruge zbog neizvršavanja obveza, te nepoštivanja Statuta i drugih pravnih akata Udruge ili u drugim slučajevima kad je potrebno zaštititi prava, interese i ugled Udruge.

Novi članovi tijela Udruge i ustrojbenog oblika odnosno dužnosnici izabiru se do iduće izborne Skupštine udruge.

 

Članak 30.

Predsjednik Udruge saziva Skupštinu na zasjedanje najmanje jednom godišnje, a svake 4. godine na redovno izborno zasjedanje.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Udruge na prijedlog Upravnog odbora Udruge ili najmanje polovice članova Udruge.

Predsjednik Udruge je obavezan sazvati izvanrednu skupštinu Udruge u roku od 45 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva sa potpisima od najmanje dvije trećine  članova Udruge.

Ukoliko u roku iz stavka 3. ovog članka predsjednik ne sazove izvanrednu Skupštinu Udruge potpisnici zahtjeva iz točke 3. ovog članka mogu sazvati izvanrednu Skupštinu.

 

Članak 31.

Pitanja bitna za rad i djelovanje Skupštine, održavanje sjednica, utvrđivanje rezultata glasovanja i drugo utvrdit će se Poslovnikom o radu Skupštine Udruge.

Na zasjedanju, Skupština Udruge, sukladno Poslovniku o radu bira i razrješava radna tijela Skupštine.

Upravni odbor Udruge

 

Članak 32.

Upravni odbor Udruge izvršno je tijelo Skupštine Udruge, koje osigurava provedbu odluka Skupštine, te obavljanje svih djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruge.

 

Članak 33.

Upravni odbor najviše je operativno tijelo Udruge između dviju sjednica Skupštine Udruge.

Upravni odbor Udruge čine: predsjednik Udruge, dopredsjednici, poslovni tajnik , rizničar i 8 članova Upravnog odbora.

 

Članak 34.

Za komunikaciju s javnošću, Upravni odbor može imenovati glasnogovornika Udruge.

Glasnogovornik je ovlaštena osoba za medijsko predstavljanje i promidžbu Udruge u javnosti.

Glasnogovornik se imenuje do opoziva.

Ovlasti i način rada glasnogovornika reguliraju se Pravilnikom, kojega donosi Upravni odbor Udruge.

 

Članak 35.

Članove Upravnog odbora bira Skupština Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i može se ponoviti.

Upravni odbor Udruge održava sjednice najmanje jedanput mjesečno.

 

Članak 36.

Upravni odbor:

            -Upravni odbor ima  13 članova: predsjednika, dva dopredsjednika, poslovnog tajnika,                rizničara i osam članova udruge,

            -provodi odluke Skupštine,

            -utvrđuje prijedloge dokumenata Skupštini,

            -upravlja imovinom Udruge brigom dobra gospodara,

            -na prijedlog predsjednika Udruge izabire predsjednike povjerenstava i savjetnike Udruge  

              za pojedina područja,

            -odlučuje o prestanku članstva,

            -imenuje predstavnike Udruge za sudjelovanje u djelatnostima tijela i ustanova izvan,

            -pokreće različite projekte Udruge i imenuje njihove voditelje,

            -osniva povjerenstva i imenuje njihove predsjednike,

            -donosi pravilnike, opće i pojedinačne akte radi provedbe zadaća utvrđenih Statutom i odlukama Skupštine,

            -o svojoj djelatnosti podnosi izvješće Skupštini Udruge.

 

Članak 37.

Sjednica Upravnog odbora može se održati ako je istoj nazočna natpolovična većina svih članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

Članak 38.

Odluke i druge prihvaćene akte, Upravni odbor dostavlja svim tijelima Udruge.

 

 

Nadzorni odbor Udruge

 

Članak 39.

Nadzorni odbor Udruge tijelo je s nadzorno-kontrolnim zadaćama u okviru rada i djelovanja dužnosnika i tijela Udruge.

 

Članak 40.

Nadzorni odbor ima pet(5) članova, koji nadziru materijalno – financijsko poslovanje Udruge

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Udruge.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Udruge.

Nadzorni odbor na prvoj sjednici, između svojih članova, bira predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor donosi Pravilnik o radu Nadzornog odbora.

 

Članak 41.

Nadležnosti Nadzornog odbora:

            -prati primjenu zakona, statuta Udruge i ostalih akata, te odluke tijela i dužnosnika Udruge,

            -nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

            -upozorava tijela Udruge na nepravilnosti u radu pojedinih tijela udruge koja je uočio  

             prilikom obnašanja svoje funkcije.

 

Članak 42.

           

Nadzorni odbor, o svojim aktivnostima i radu podnosi izvješće Skupštini Udruge.

Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.   

U slučaju uočenih zakonskih i statutarnih nepravilnosti u poslovanju i djelovanju tijela, dužnosnika Udruge i drugih oblika, Nadzorni odbor o tome bez odgode izvještava predsjednika i Upravni odbor Udruge, predlažući poduzimanje mjera i postupaka.

U slučaju sazivanja izvanredne Skupštine Udruge iz članka 30. stavak 4., Nadzorni odbor obvezan je dati svu tehničku pomoć kod sazivanja i održavanja izvanredne Skupštine.

 

Članak 43.

Sjednica Nadzornog odbora može se održati ako je istoj nazočna natpolovična većina svih članova.

Nadzorni odbor odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

 

Sud časti Udruge

 

Članak 44.

Sud časti tijelo je Udruge koje odlučuje u stegovnim postupcima pokrenutima protiv dužnosnika i članova tijela Udruge, u stegovnim postupcima sukladno Pravilniku o stegovnoj odgovornosti.

Članak 45.

Sud časti ima sedam (7) članova.

Članove Suda časti bira Skupština Udruge.

Mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

Član Suda časti ne može istodobno biti članom drugih tijela Udruge.

Sud časti na prvoj sjednici, između svojih članova, izabire predsjednika Suda.

Sud časti donosi pravilnik o radu Suda časti.

 

Članak 46.

Nadležnost  Suda časti:

            - vodi stegovne postupke po pravilniku o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti;

 

Članak 47.

Sud časti odgovara za svoj rad predsjedniku i Skupštini Udruge.

Sud časti podnosi izvješće o radu predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.

 

 

Članak 48.

Posebnim općim aktom Udruge utvrdit će se način pokretanja, postupak, kažnjivi postupci i stegovne kazne.

Na prijedlog Suda časti Pravilnik o stegovnom postupku i stegovnoj odgovornosti donosi Upravni odbor Udruge.

 

Članak 49.

Sjednica Suda časti može se održati ako je istoj nazočna natpolovična većina svih članova.

Sud časti odlučuje natpolovičnom većinom nazočnih članova.

 

Poseban oblik zajedničkog odlučivanja tijela Udruge

 

Članak 50.

Predsjednik Udruge može, o važnijim pitanjima djelovanja i opstojnosti Udruge iz nadležnosti Upravnog odbora, Nadzornog odbora ili Suda časti kao i u drugim opravdanim slučajevima, sazvati opću sjednicu svih tijela Udruge.

Tijela Udruge iz stavka 1. ovog članka mogu na općoj sjednici sazvanoj između dvaju Skupštine Udruge donositi smjernice, deklaracije i programska načela koja nisu u suprotnosti sa ovim Statutom.

Općoj sjednici tijela Udruge mora biti nazočna dvo trećinska većina svih članova tijela, a odluke se donose dvotrećinskom većinom nazočnih članova.

Odluke donesene na općoj zajedničkog sjednici tijela Udruge konačne su i obvezujuće.

 

Predsjednik Udruge

 

Članak 51.

Predsjednik je odgovorna osoba Udruge.

 

Članak 52.

Predsjednika Udruga bira i razrješava Skupština Udruge.

Za izbor predsjednika Udruge potrebna je nadpolovična većina glasova nazočnih članova Skupštine.

 

Članak 53.

Mandat predsjednika Udruge traje četiri (4) godine i može se ponoviti.

 

Članak 54.

Predsjednik udruge za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

 

Članak 55.

Predsjednik predstavlja i zastupa Udrugu, provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, saziva  Upravni odbor Udruge.

 

Članak 56.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka roka na koji je izabran:

            - na osobni zahtjev

            - ako ne postupa u skladu sa uputama i smjernicama Skupštine

            - ako djeluje protivno Statutu ili

            - ako svojim istupanjima i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

Odluku o razriješenju predsjednika donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili 50 članova Udruge.

 

Dopredsjednici Udruge

 

Članak 57.

Udruga ima 2 (dva) dopredsjednika koje, na vrijeme od 4 godine, bira i razrješava Skupština Udruge. Jedan dopredsjednik je dragovoljac Domovinskog rata iz sastava 158.br a drugi dragovoljac Domovinskog rata iz sastava  6.dp.

Dopredsjednici su dužnosnici Udruge koji pomažu u obnašanju dužnosti i izvršenju zadaća predsjedniku Udruge.

Dopredsjednici za svoj rad odgovaraju  Predsjedniku, Upravnom odboru i Skupštini Udruge.

Za vrijeme trajanja objektivne spriječenosti, Predsjednika udruge mijenja dopredsjednik kojeg on odredi za provođenje planirane aktivnosti.

Mandat dopredsjednika traje 4 godine i može se ponoviti.

           

 

 

 

Poslovni tajnik Udruge

 

Članak 58.

Tajnik je djelatnik Udruge u skladu sa zakonom koji osigurava pravilan i pravodoban rad dužnosnika i tijela Udruge.

Tajnika Udruge  bira i razrješava Skupština Udruge na vrijeme od  4. godine.

Za svoj rad tajnik odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.

Tajnik uz suglasnost predsjednika i Upravnog odbora Udruge obavlja sljedeće poslove:

            - provodi odluke Skupštine, Upravnog odbora i predsjednika Udruge,

            - priprema radne materijale za sjednice svih tijela Udruge,

            - u dogovoru sa Predsjednikom i Upravnim odborom kontaktira s državnim,     

               gospodarstvenim, političkim i vjerskim subjektima, te udrugama i drugim     

               organizacijama sa sličnim ili istim programom djelatnosti,

            - inicira informativnu i izdavačku, kulturnu i športsku djelatnost Udruge,

            - u dogovoru sa Predsjednikom i Upravnim odborom saziva i organizira tiskovne     

               konferencije te skrbi o svim oblicima komunikacije sa sredstvima javnog   priopćavanja,

             - brine se o zakonitosti rada udruge i provedbi Zakonom propisanih obveza

             - vodi popis članova Udruge

             - nalogodavatelj je za izvršavanje financijskog plana Udruge.

 

VII. POSTUPAK UDALJENJA SA DUŽNOSTI

 

Članak 59.

Dužnosnika i članove tijela Udruge može se udaljiti s dužnosti zbog:

            -nepoštivanja Statuta i temeljnih akata Udruge,

            -nepoštivanja pravilnika i neizvršavanja odluka i programa Udruge,

            -djelovanja štetna za ugled udruge i njezina članstva,

-zbog pravomoćne presude Hrvatskih sudova za teža kaznena djela iz oblasti   gospodarskog kriminala te kaznenih djela protiv života i tijela,

 

Članak 60.

Odluku o udaljenju sa dužnosti članova tijela Udruge donosi tijelo koje ga je biralo.

 

 

VIII. MATERIJALNO-FINANCIJSKA OSNOVA UDRUGE

 

Članak 61.

Imovinu Udruge tvore:

            - novčana sredstva,

            - nekretnine,

            - pokretnine,

            - ostali prihodi.

Članak 62.

Udruga stječe prihode za svoj rad:

            - članarinom,

            - doznakama iz državnog proračuna i državnih fondova, općinskih, gradskih i županijskih     

               proračuna i fondova,

            - dragovoljnim prilozima i darovima,

            - obavljanjem drugih, pozitivnim zakonskim propisima, dopuštenih djelatnosti.

Članak 63.

Udruga ima neprofitabilan status.

Način materijalnog i financijskog poslovanja udruge utvrđuje se općim aktima Udruge.

Udruga vodi materijalno-financijsko poslovanje putem žiro-računa

Potpisnici na žiro-računu su predjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Evidenciju financijskog poslovanja, te evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini Udruge vodi blagajnik Udruge.

 

Članak 64.

Financijskim planom se utvrđuju prihodi i rashodi Udruge u kalendarskoj godini.

Financijski plan za kalendarsku godinu Udruge donosi Upravni odbor Udruge, na prijedlog predsjednika Udruge.

Predsjednik Udruge obvezan je Skupštini Udruge podnijeti izvješće o materijalno-financijskom stanju Udruge, s prikazom tekućeg odnosno idućeg obračunskog razdoblja.

 

Članak 65.

Materijalno i financijsko poslovanje Udruge nadzire Nadzorni odbor Udruge, te podnosi izvješće Skupštini, predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.

 

Članak 66.

Udruga, za svoje obveze, odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

 

Članak 67.

Ako u obavljanju djelatnosti udruga ostvari dobit, ona se mora sukladno Statutu udruge koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.

 

IX. PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE

 

Članak 68.

Udruga prestaje s djelovanjem u slučaju:

 - kad Skupština Udruge dvotrećinskom većinom (2/3) ukupna broja nazočnih članova                

   donese odluku o prestanku djelovanja i postojanja Udruge,

            - ako se Skupština Udruge ne održi najmanje dvije godine uzastopce,

            - ako se broj članova smanjio ispod broja predviđena za osnivanje udruge,

            - ako je odlukom nadležnog tijela djelovanja Udruge pravomoćno zabranjeno.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge temeljem stavka 1. ovog članaka dostavlja se tijelu uprave nadležnom za registraciju udruga radi provedbe postupka likvidacije Udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.

 

Članak 69.

Ako Udruga prestane djelovati i postojati, imovina se, nakon podmirenja svih dospjelih i nedospjelih obveza, drugih troškova, sudskih i drugih pristojba, predaje Republici Hrvatskoj.

 

 

X. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI UDRUGE

 

Članak 70.

Statut Udruge osnovni je opći akt Udruge.

Svi drugi akti Udruge moraju biti usklađeni s odredbama Statuta.

Ne primjenjuju se odredbe općih i pojedinačnih akata udruge i ustrojstvenih oblika koju su u suprotnosti s odredbama Statuta.

Nacrt Statuta utvrđuje Upravni odbor Udruge i upućuje ga na raspravu svim tijelima.

Upravni odbor Udruge obvezan je razmotriti primjedbe i prijedloge dane u raspravi te o njima zauzeti stajališta za konačan prijedlog Statuta.

 

Članak 71.

Promjene i dopune Statuta Udruge donose se prema postupku za donošenje Statuta.

Postupak promjene i dopune Statuta pokreće:

           - Upravni odbor Udruge,

           - najmanje dvije trećine  članova Udruge.

Odredbe Statuta tumači Upravni odbor Udruge.

 

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 72.

Upravni odbor Udruge će donijeti akte sukladno odredbama ovoga Statuta najkasnije 3 mjeseca od dana registracije Udruge.

 

Članak 73.

Ovaj Statut stupa na snagu danom registracije Udruge pri nadležnom tijelu.

 

 

U Splitu,  12. 11. 2013.godine.                                                    

 

       

             Predsjednik Udruge:

                                                                                 

 

                                                                                                                             Ivica Bubić

aaaaaaaaaaaaiii